Jednota Hlinsko
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Jednota spotřební družstvo Hlinsko
Tylovo náměstí 272
539 01 Hlinsko

Kontakt:

Telefon: +420 469 326 212
E-mail: jednota.sekretariat@centrum.cz

 

Pracovní doba:

Pondělí   
  6:00 - 14:30
Úterý   6:00 - 14:30
Středa   6:00 - 14:30
Čtvrtek   6:00 - 14:30
Pátek   6:00 - 14:30
 
 
 
 
 
 
 
Nacházíte se zde: Domovská stránka / Pro členy

Pro členy

Vanoce 2020

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, se sídlem Hlinsko v Čechách, Tylovo nám. 272

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení delegáti,

jak jistě víte, celá Česká republika je již několik týdnů těžce zasažena pandemií COVID-19. Z tohoto důvodu nebyly svolány jarní aktivy předsedů členských základen a současná situace nám bohužel nedovoluje svolat je ani nyní.

V měsíci červnu jsme byli schopni ještě svolat shromáždění delegátů,  kterého schválilo Usnesení shromáždění delegátů Jednoty SD a  delegátům shromáždění z tohoto usnesení vyplynula povinnost seznámit prostřednictvím členských výborů členskou základnu se závěry tohoto shromáždění delegátů do 30.11.2020.

Jsme si plně vědomi, že z důvodu trvající pandemie Covid-19 není ve Vašich silách naplnit v uloženém termínu tento úkol.

Představenstvo družstva se touto skutečností zabývalo na svém řádném 37. zasedání dne 27.10.2020 a rozhodlo o následujícím postupu: vyvěsit v prodejně, při které je místní členská základna zřízena, Oznámení s informací o způsobu seznámení se závěry shromáždění delegátů konané dne 10.6.2020 v Chrudimi, doba umístění Oznámení na prodejně do 15.12.2020

V příloze toto Oznámení přikládáme a prosíme Vás o jeho okamžité  umístění na viditelném místě na prodejně. Upozorňujeme na případné sdělování členských čísel ze sestavy členů.

Doufáme, že tento mimořádný postup pochopíte a bude i Vaší snahou naplnit úkol uložený shromážděním delegátů dne 10.6.2020 Vám ,delegátům.

Věříme, že naši členové pochopí, že veškerá opatření jsou dělána z hlediska nejvyšší priority, a tou je zdraví nás všech a snahou o omezení a šíření nemoci Covid -19.

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, 

dovolte, abychom Vás alespoň touto formou informovali o současném vývoji hospodaření družstva.

Maloobchodní obrat k 31.10 2020 je vykázán ve výši  564.414 tis. Kč, což je o 44.097 tis. Kč více něž v roce předcházejícím.

Velkoobchodní obrat dosáhl k témuž datu výši 373.756 tis. Kč, což je o 17.301 tis. Kč více než v roce předcházejícím.

Hospodářský výsledek k 30.9.2020  je vykázán ve výši 21.979 tis. Kč, částečně je ovlivněn odprodejem objektů , kdy družstvo získalo částku 2.710 tis. Kč. Tak jako tomu bylo v minulých letech,  konečná výše HV za rok 2020 bude ještě negativně ovlivněna náklady vzniklými za poslední čtvrtletí roku.

Počet provozovaných prodejen k tomuto datu zůstává nezměněn.

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

velice mne mrzí, že se již v letošním roce nebudeme moci setkat osobně a tak mi dovolte alespoň touto formou  poděkovat všem členům výboru za vykonanou práci v roce 2020 a Vám i Vašim rodinám popřát v tomto i nadcházejícím roce především zdraví.  

                                                                                                                                                                          

                                                                                              Milada  O b o l e c k á

                                                                                          předsedkyně představenstva

Obsah a vznik členství

 

 1. Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva může být jen osoba fyzická za dále uvedených podmínek.
 2. Členem družstva může být, zaváže-li se k aktivní účasti na činnosti družstva a dodržování jeho stanov osoba fyzická, je-li zletilá (dosáhla věku 18 let) a je plně svéprávná.
 3. Členství  v   družstvu   vzniká   dnem   rozhodnutí   představenstva   družstva   ( dále   jen představenstvo)  o  přijetí  za  člena  družstva  nebo  pozdějším  dnem, uvedeným v tomto rozhodnutí.
 4. O přijetí za člena družstva ve smyslu odstavce 3. výše rozhoduje představenstvo družstva na základě písemné členské přihlášky, obsahující, kromě zákonem stanoveného obsahu, prohlášení žadatele o splnění podmínek pro vznik členství, uvedených v tomto článku 3 stanov a po předchozím zaplacení zápisného ve výši  50,-- Kč a složení základního členského vkladu ve výši 1.000,-- Kč. Rozhodnutí představenstva o přijetí musí mít písemnou formu a doručeno osobně proti podpisu, včetně vyrozumění o zařazení do volebního obvodu. Zamítavé rozhodnutí o přijetí za člena musí být vydáno písemně a doručeno osobně proti podpisu, doporučeným dopisem nebo doručenkou na uchazečem uvedenou adresu do vlastních rukou.
 5. Při fúzi nebo rozdělení družstva, které budou projednány a odsouhlaseny shromážděním delegátů, bude členství v družstvu dotčených členů družstva řešeno v souladu s projektem této změny. 
 6. Převod družstevního podílu na jiného člena družstva se zakazuje a převod na třetí osobu a zastavení družstevního podílu se vylučuje. Rovněž je vyloučen přechod družstevního podílu. Družstevní  podíl  nemůže  být  ve  spoluvlastnictví  a  nelze jej rozdělit ani  jej vložit do svěřeneckého fondu.
 7. Družstvo vede seznam svých členů. Do seznamu bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Obsah seznamu, práva členů a třetích osob získávat údaje ze seznamu upravuje zákon.  Uchazeč o členství v družstvu, jakož i jeho členové souhlasí se skutečností, že v seznamu členů bude identifikačním údajem – údaj o roku narození člena družstva - který bude uveden jak v členské přihlášce, tak i v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání potvrzení o obsahu členství častěji než 1 x za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s vydáním potvrzení spojené, a to podle rozsahu a četnosti položek výpisu potvrzení. 
 8. Družstvo se řídí novým systémem zápisu evidence, realizace a kontroly osobních dat fyzických osob, a to v návaznosti na zavedení směrnice Evropské Unie o GDPR s přímou působností v ČR od 25. 5. 2018. Evidence členů družstva je  základní evidencí v družstvu a je upravena na podmínky GDPR. Stanovy družstva jsou v souladu s evropskou směrnicí o GDPR. 
 

Pokyny pro vydávání a evidenci COOP Dobrá karta

 
 • Plastová karta "COOP Dobrá karta" je určena výhradně pro členy družstva, obdrží ji každý člen družstva, který byl přijat v souladu s platnými Stanovami družstva

 • Plastová karta je opatřena EAN kódem a je vystvena na jméno člena

 • Každý člen je oprávněn vyižívat "COOP Dobrou kartu" ve všech prodejnách družstva Jednoty, spotřebního družstva Hlinsko vyjma prodejny stavebnin a prodejen bez informačního systému

 • V případě odcizení, poškození nebo ztráty je člen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na ústředí družstva telefonicky na číslo: 469 326 218, 469 326 211. Karta bude okamžitě zablokována, nová karta bude vystavena na základě písemné žádosti člena za poplatek 50,-- Kč

 • V případě ukončení členství v družstvu výpovědí je člen povinen COOP Dobrou kartu vrátit společně s žádostí o ukončení členství. Karta bude zablokována

 • V případě úmrtí, kdy zaniká členství, j povinností pozůstalého tuto skutečnost nahlásit a kartu vrátit. Karta bude zablokována

 • V ostatních případech zániku členství v souladu s platnými Stanovami je povinností člena kartu vrátit

 • Aktualizaci přidělných karet v systému B.O.O.S provádí správce počítačové sítě na základě podkladů z oddělení členských Čl. 9

  V případě dotazů se obracejte na paní Vinklářovou tel. 469 326 218, nebo paní Adámkovou tel. 469 326 211

 

 
 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí za člena
Žádost o přijetí za člena
Žádost o přijetí za člena
Vystoupení z členství
Vystoupení z členství
Vystoupení z členství
Oznámení o úmrtí člena
Oznámení o úmrtí člena
oznámení o úmrtí člena
NAŠE PRODEJNÍ SÍTĚ
diskont tip tuty stavebniny
© Jednota spotřební družstvo Hlinsko, info@jednotahlinsko.cz.
Registr solventních firem