Aktuální akce

HITY 21-07 15.10.2021 - 31.10.2021

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

30.7.2021

Družstvo ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje tímto kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Družstvo ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje tímto kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

a)  Finanční arbitr v oblasti finančních služeb
http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html

b)  Český telekomunikační úřad v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb
https://www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele/

c)  Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených pod písm. a), b) výše
https://www.coi.cz/informace-o-adr/