Naše nabídka

JEDNOTA 17.7.2024 - 13.8.2024

Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, se sídlem Hlinsko, Tylovo nám. 272, PSČ 539 29

Shromáždění delegátů

 

O Z N Á M E N Í

 

Představenstvo družstva Jednota, spotřební družstvo Hlinsko,  IČ 00032131 se sídlem Hlinsko v Čechách, Tylovo náměstí 272, PSČ 539 29, podle Stanov družstva v platném znění - článku 21, odstavce 11.

s v o l á v á

řádné shromáždění delegátů,

které se bude konat

 

ve středu  12. června 2024 v 9.00 hod. v sále AVZO TSČ Masarykovo nám. 57 v Chrudimi

(prezence od 7.30 hodin – začátek jednání v 9.00 hodin)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení shromáždění delegátů 

2. Schválení Jednacího řádu 

3. Volba pracovního předsednictva, zapisovatele, mandátové a návrhové komise 

4.   Zpráva mandátové komise

5.   Výroční zpráva představenstva

    -    výroční zpráva

    -     řádná účetní závěrka za rok 2023

    -     zpráva auditora

    -     návrh na rozdělení zisku za rok 2023

    -     podnikatelský záměr na rok 2024

    -     zásady pro poskytování členských výhod

    -     hospodaření s fondy v roce 2023

6.   Zpráva kontrolní komise

7.   Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024

8.   Diskuse

9.  Slosování COOP Dobrá karta

10. Zpráva návrhové komise  a přijetí závěrečného usnesení   

11.  Závěr shromáždění delegátů

 

  V Hlinsku dne 14. května 2024              

                                                                                                                                                      Ing. Ladislav Kavalír

                                                                                              předseda představenstva

Shromáždění delegátů - oznámení (PDF)Pokyny pro vydání a evidenci COOP Dobrá karta

 • Plastová karta "COOP Dobrá karta" je určena výhradně pro členy družstva, obdrží ji každý člen družstva, který byl přijat v souladu s platnými Stanovami družstva
 • Plastová karta je opatřena EAN kódem a je vystvena na jméno člena
 • Každý člen je oprávněn vyižívat "COOP Dobrou kartu" ve všech prodejnách družstva Jednoty, spotřebního družstva Hlinsko vyjma prodejny stavebnin a prodejen bez informačního systému
 • V případě odcizení, poškození nebo ztráty je člen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na ústředí družstva telefonicky na číslo: 469 326 218, 469 326 211. Karta bude okamžitě zablokována, nová karta bude vystavena na základě písemné žádosti člena za poplatek 50,-- Kč
 • V případě ukončení členství v družstvu výpovědí je člen povinen COOP Dobrou kartu vrátit společně s žádostí o ukončení členství. Karta bude zablokována
 • V případě úmrtí, kdy zaniká členství, je povinností pozůstalého tuto skutečnost nahlásit a kartu vrátit. Karta bude zablokována
 • V ostatních případech zániku členství v souladu s platnými Stanovami je povinností člena kartu vrátit
 • Aktualizaci přidělných karet v systému B.O.O.S provádí správce počítačové sítě na základě podkladů z oddělení členských Čl. 9

V případě dotazů se obracejte na paní Vinklářovou tel. 469 326 218, nebo paní Adámkovou tel. 469 326 211

Dokumenty ke stažení:

  Žádost o přijetí člena (PDF)
  Žádost o přijetí člena (DOCX)

  Vystoupení z členství (PDF)
  Vystoupení z členství (DOC)

  Oznámení o úmrtí člena (PDF)
  Oznámení o úmrtí člena (DOC)