Další informace

Naše nabídka

Vnitřní oznamovací systém

1.8.2023

Organizační směrnice č. 1/2023 - Ochrana oznamovatelů

Od 1.8.2023 je v platnosti „Organizační směrnice č. 1/2023 - Ochrana oznamovatelů – oznamování, postup, evidence a organizační zajištění“, vydaná podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů ze dne 2. 6. 2023 a zákona č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů ze dne 2. 6. 2023 – viz Sbírku zákonů – částka 86 ze dne 20. 6. 2023 a navazujících předpisů.

Příslušnou osobou byla představenstvem družstva určena paní Iva Adámková – členka kontrolní komise družstva.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemci o zakázku apod..

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak podat oznámení:

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu:

·         písemně na emailovou schránku: info.jednota@centrum.cz

·         písemně (listinnou poštou - v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT") na adresu: Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí 272, 539 29 Hlinsko

·         telefonicky na telefonní lince: 778 278 797

o   provozní doba telefonní linky: 6 – 13,30

·         osobně (po dohodě s příslušnou osobou)

Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR (více informací je uvedeno na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz, na které lze taktéž oznámení podat).

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována
Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.