Další informace

Naše nabídka

JEDNOTA 24.5.2023 - 20.6.2023

Vyhrajte s "Dle Gusta"!

23.9.2022

Zkuste štěstí v naší další sérii soutěží, letos již podruhé s naší privátní značkou DLE GUSTA! Hrát se začíná v neděli 25. 9. formou otázky na tuto řadu a to až do 2. 10. Pokračujeme opět 8. 10. hrou "pexeso", kde budete odkrývat obrázky s výrobky zn. Dle Gusta. Tato soutěž potrvá do středy, 12. 10. Tak pojďte hrát a vyhrávat!

VAŠÍM ÚKOLEM JE:

  1. Být fanouškem naší facebookové stránky www.facebook.com/coopclubcz
  2. Dát like facebookovému příspěvku s vyhlášení soutěže
  3. Pod tento facebookový příspěvek napsat jakoukoliv odpověď na soutěžní otázku:

Jaký výrobek Dle Gusta, který můžete exkluzivně koupit pouze v COOPu, používáte teď na podzim při vaření či pečení nejraději?

Celou řadu Dle Gusta najdete na našich stránkách https://www.coopclub.cz/vyrobky_znacka_vyrobku/dle-gusta-2/

SOUTĚŽ ZAČÍNÁ 25. ZÁŘÍ 2022 (ZVEŘEJNĚNÍM PŘÍSPĚVKU NA FACEBOOKU) A KONČÍ 4. ŘÍJNA 2022 VE 23:00 HODIN.

Ze všech odpovědí poté vylosujeme a zveřejníme výherce deseti cen, kteří obdrží balík s výrobky Dle Gusta v hodnotě 800 Kč.

PODROBNÁ PRAVIDLA:

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Tuto soutěž pořádá i organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). 

2. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR (výhry zasíláme pouze v rámci ČR), která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěžící musí být fanouškem stránky www.facebook.com/coopclubcz/, dát like facebookovému příspěvku zveřejňujícím soutěž a pod tento příspěvek napsat jakoukoliv odpověď na naši otázku:

Jaký výrobek Dle Gusta, který můžete exkluzivně koupit pouze v COOPu, používáte teď na podzim při vaření či pečení nejraději?

Celou řadu Dle Gusta najdete na https://www.coopclub.cz/vyrobky_znacka_vyrobku/dle-gusta-2/

 4. TERMÍN SOUTĚŽE A VÝHRY

Soutěž začíná 25. září 2022 (zveřejněním FB příspěvku) a končí 2. října 2022 ve 23:00 hodin.

Ze všech odpovědí poté vylosujeme a zveřejníme výherce 10 cen. Výherci cen se losují po skončení soutěže ze všech odpovědí, jejichž autoři splnily zároveň i první dvě podmínky účasti v soutěži.

5. OZNÁMENÍ O VÝHŘE

Vylosovaným účastníkům bude přes Facebook zaslána soukromá zpráva s žádostí o zaslání kontaktních údajů (jméno, plná adresa a telefonní číslo). Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce.

6. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhry budou zaslány poštou na adresu uvedenou v odpovědní zprávě. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící dle těchto pravidel uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

8. SOUHLAS A POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků této soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.