Další informace

Naše nabídka

E-COOP 1.6.2024 - 31.8.2024

ZAHRAJTE SI PUZZLE O BALÍK VÝROBKŮ INSPIRED A LAVATO

8.7.2024

Ze soutěžících s časem pod 3 minuty vylosujeme výherce deseti cen, kteří obdrží výrobky INSPIRED a LAVATO v hodnotě 800 Kč.

JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

  1. Jděte na www.coopclub.cz/puzzle zahrajte si naše puzzle.
  2. Dokončete jej do limitu 3 minut a registrujte se do soutěže.

Soutěž začíná 7. července 2024 a končí 14. července 2024.

Ze všech soutěžících s časem hry pod 3 minuty poté vylosujeme a zveřejníme výherce deseti cen, kteří obdrží balík s výrobky INSPIRED a LAVATO v hodnotě 800 Kč.

Všechny výrobky INSPIRED naleznete na https://www.coopclub.cz/vyrobky_znacka_vyrobku/inspired/

Všechny výrobky LAVATO naleznete na https://www.coopclub.cz/vyrobky_znacka_vyrobku/lavato/

PODROBNÁ PRAVIDLA:

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Tuto soutěž pořádá i organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). 

2. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR (výhry zasíláme pouze v rámci ČR), která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Principem soutěže puzzle zveřejněné na stránce www.coopclub.cz/puzzle je hra obsahující 12 dílků puzzle. Úkolem soutěžícího je složit dílky dohromady tak, aby dávaly kompaktní obrázek. Zároveň je měřený čas, přičemž k poskládání finálního obrázku musí dojít v maximálním limitu 3 minut. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící do formuláře taktéž vyplnit svoje jméno, příjmení, telefon a e-mail.

4. TERMÍN SOUTĚŽE A VÝHRY

Soutěž začíná 7. července 2024 a končí 14. července 2024. Výhrou je 10 x balík výrobků INSPIRED a LAVATO v hodnotě 800 Kč.

Výherci budou losováni z hráčů puzzle, kteří jej úspěšně složili v časovém limitu do 3:00 minut včetně.

5. OZNÁMENÍ O VÝHŘE

Vylosovaní výherci budou kontaktování telefonicky, SMSkou nebo přes e-mail, kde budou požádáni o sdělení přesné adresy pro dodání výhry. Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce.

6. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhry budou zaslány poštou na sdělenou adresu. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěžící dle těchto pravidel uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné.

8. SOUHLAS A POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků této soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.